تابلوهای حروف پلاستیک (پلکسی) بدون روشنایی


تابلو حروف پلکسی گلاس 3+10 حروف پلکسی 3+10

تابلو حروف پلکسی بیمه پارسیان
زمینه حروف : کامپوزیت
نحوه اجرای حروف : دوبل لیزر شده
جنس حروف: رویه پلکسی 3 میل،زیره پلکسی گلاس 10 میل
تامین روشنائی: بدون روشنایی

تابلو حروف پلکسی بیچـــه
زمینه حروف : طلق پلکسی گلاس
جنس حروف:پلکسی گلاس لیزر شده
تامین روشنائی: بدون روشنایی

 تابلو حروف پلکسی 3+10 تابلو استیل ساختمان مرکزی بانک شهر بدون روشنایی

تابلو حروف پلکسی شرکت زنبق
زمینه لوگو : کامپوزیت
نحوه اجرای لوگو : دوبل لیزر شده
جنس لوگو: رویه پلکسی 3 میل،زیره پلکسی گلاس 10 میل
تامین روشنائی: بدون روشنایی

تابلو حروف برجسته پلاستیک بانک شهر
زمینه حروف : کامپوزیت با اجرای استیکر
نحوه اجرای حروف : دوبل
جنس حروف: پلکسی گلاس
تامین روشنائی: بدون روشناییتابلو حروف  شرکت صرافی شهر

تابلو حروف پلاستیک صرافی شهر
زمینه حروف :کامپوزیت با اجرای استیکر
نحوه اجرای حروف : دوبل
جنس حروف: پلکسی
تامین روشنائی: بدون نور