طراحی لوگو،آرم ونشانه

لوگو (logo) از واژه های یونانی به معنی زبان مشتق شده است و لوگو را به عنوان یک نماد، علامت، تصویرنشانه و عکس نشانه در نظر می گیریم که معرف و نمایانگر یک سازمان، یک حرفه، محصول یا حتی یک همایش یا یک رویداد خاص است. " نشانه " تجسمی از یک سازمان است و باید مروج هویت بصری آن باشد، هویتی که به سرعت و به آسانی قابل تشخیص باشد . " نشانه " نمایانگر حجم زیادی از اطلاعات است که در یک بیان بصری واحد متراکم شده است.